Obsah
Rozbaliť všetkoZabaliť všetko

 

OBJEDNÁVKA

Objednajte si predplatné na 12 mesiacov za cenu 13 eur mesačne. 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
22.10.2018 - Daň z pridanej hodnoty

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Platné od 16.3.2016
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,40 %
viac
B
Cestovné náhrady
Stravné v SR

5 - 12 hodín

4,80 €

12 - 18 hodín

7,10 €

nad 18 hodín

10,90 €

 

ostatné

 

Produkt manažér

Ste starosta, kontrolór obce, zamestnanec úseku v obci alebo pracujete v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti obce? Pre bezchybnú činnosť najmä v každodennej práci, rozhodovaní, kontrolnej činnosti, zistení a odhalení nedostatkov, príprave podkladov pre audit a v neposlednom rade i pre komunikáciu s občanmi nájdete v Praktickej príručke pre OBCE s príkladmi účtovania a rozpočtovania veľa užitočných praktických informácií.

Upozorňujeme najmä na témy, ktorými sú finančná kontrola z pohľadu zamestnancov v praxi, lehoty pre zasielanie finančných výkazov MF SR, zostavenie návrhu rozpočtu na najbližšie rozpočtové roky, dotácie v obci, nakladanie s majetkom a majetkovými právami v obci, atď.

Neodmysliteľnou súčasťou príručky sú vzory, ktoré Vám pri Vašej každodennej práci bezpochyby  pomôžu.  Kapitola príručky s názvom Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie a účtovanie obsahuje najčastejšie účtovné prípady, ktoré sa vyskytujú v živote jednotky územnej samosprávy. A ak by ste sa dostali do špecifickej situácie v oblasti účtovania – máte k dispozícii odpovedný servis, kde Vám naši odborníci ochotne zodpovedia Vaše otázky.


Ing. Maroš Lônčík
Odborný redaktorČo nájdete v online knihe?

 • Zmeny a novely vo vybraných právnych predpisoch - v ostatnom období nastali výrazné zmeny súvisiace najmä so zákonom o finančnej kontrole – zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • Dotácie v obci - oblasť dotácií je v obci originálna kompetencia upravená právnym predpisom – zákonom č. 583/2004 Z. z.  o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Často sa dostávajú do popredia aj tieto otázky: Akým spôsobom má obec konať, ak chce poskytnúť dotáciu Jednote dôchodcov? Aký je spôsob riešenia dotácie na kultúrnu a osvetovú činnosť?
 • Nakladanie s majetkom a majetkovými právami - Pre majetkovoprávnu oblasť je jedným z najdôležitejších zákonov zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.  V súvislosti s majetkom obce sú často dôležité otázky i v kontexte verejných obchodných súťaží a presunu majetku v obci, v neposlednom rade i otázka príjmu a povinnosti odvodu dane z príjmov.
 • Konflikty záujmov v obci - problematika súbehu práv a povinností v zmysle osobitných záujmov s dodržaním zásady objektívnosti a nezneužívania postavenia v subjekte verejnej správy je často diskutovanou.  Ako je to napríklad v prípade postavenia starostu ako konateľa obchodnej spoločnosti? V časti konflikty záujmov v obci sa zaoberáme touto i ďalšími odpoveďami na zaujímavé otázky.
 • Poslanci verejného zastupiteľstva - právomoci a povinnosti poslancov obecného zastupiteľstva, schvaľovanie prevádzkových výdavkov v obecnom zastupiteľstve, kontrolná činnosť komisie poslancov –spôsob riešenia, schválenie všeobecného záväzného nariadenia so spätnou platnosťou a v neposlednom rade zverejnenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva ako právo alebo povinnosť to všetko v rámci témy poslancov obecného zastupiteľstva v príručke taktiež riešime.
 • Starosta obce - Viete, ako riešiť situáciu v prípade, že starosta obce nepodpíše uznesenie o výške svojho platu, ak je vypočítaný správne, a to v základnej výške bez priznania odmeny?  Nezabudnite, že obec má právo schváliť plat starostu obce aj retrospektívne, a teda za predošlé mesiace príslušného roka, kedy sa plat schvaľuje. Venujeme sa tejto časti taktiež odmene starostu za účasť na spoločenskej akcii, odstupnému u starostu obce, postupu v prípade postupného vyplácania, odmene zástupcu starostu obce, výkonu mimopracovného pomeru starostu obce i valorizácii platu starostu.
 • Hlavný kontrolór obce - Má nárok hlavný kontrolór obce na stravné lístky? Ako postupovať v prípade zvýšenia pracovného úväzku hlavného kontrolóra? Ako zdaňovať nepeňažný príjem hlavnému kontrolórovi?  V tejto časti sa dozviete i o pravidlách kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra.
 • Zamestnanci obce - Aká je funkcia rokovacieho poriadku obce a čo všetko upravuje?  Riešime taktiež témy výplatných pások zamestnancov, dovolenky nad rámec zákona u zamestnancov, nároku obce na vrátenie odstupného v prípade zamestnanca v organizácii zriadenej obcou.
 • Verejnosť - Ako postupovať pri komunikácii s verejnosťou? Čo v prípade trvalého pobytu daňovníka ako dôvodu pre zníženie sadzby miestnej dane? Ako je to so zverejňovaním zjednodušených daňových dokladov?  Pripomíname Vám povinnosti v súvislosti s transparentnosťou obce.
 • Organizácie, ktorých zriaďovateľom je obec - V tejto časti príručky sa venujeme personálnemu aparátu organizácie, ale i disponovaním s verejnými prostriedkami a majetkom organizácie.
 • Vzory - evidencia drobného hmotného majetku, vedenie pokladničnej hotovosti a cenín,  žiadanka o poskytnutí preddavku, žiadosť o vyplatenie mzdy v hotovosti a veľa ďalších si môžete stiahnuť a pohodlne vytlačiť.
 • Príklady účtovania - účtovanie a to najmä príjem prostriedkov daní, ostatné poplatky, predaj výrobkov, tovarov a služieb, atď.

Čo je nové v online knihe?

 • Zmeny a novely vybraných právnych predpisov – 2017-2018
 • Dotácie v obci
 • Nakladanie s majetkom a majetkovými právami
 • Disponovanie s verejnými prostriedkami a majetkom organizácie
 • Interná smernica pre účely poistenia majetku
 • Smernica o odpisovaní dlhodobého majetku
 • Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie a účtovanieČo získate s on-line knihou?

 • 365- dňový informačný servis za výhodnú cenu,
 • záruka aktuálnosti podľa najnovších zmien a noviel v legislatíve,
 • istotu správnosti vášho účtovania,
 • všetky potrebné informácie budete mať na jednom mieste,
 • bezplatný odpovedný servis na vaše otázky.

Autorský kolektív

Mgr. Jozef Sýkora, MBA

Pôsobí ako kontrolór v územnej samospráve s viacročnými skúsenosťami a venuje sa publikačnej činnosti, písaniu odborných príspevkov do periodík a korekcii interných smerníc v oblasti verejnej správy. Zároveň autor vykonáva školenia a semináre zamerané na oblasť práva verejnej správy v praktickom živote.


OBJEDNÁVKA

Spokojní zákazníci online knihy

"V poslednom období sme dosť riešili otázku prenesenia daňovej povinnosti pri stavebných prácach v súvislosti s tým, že sme ako obec registrovaní ako platcovia dane z pridanej hodnoty. V rámci predplatného sme mali tú možnosť získať fundované odpovede na otázky, ktoré súvisia práve s prenosom daňovej povinnosti pri stavebných prácach od roku 2016. Pravdupovediac, ušetrilo nám to kopec peňazí a času."
Juraj. H., Bardejov


"V rámci volebného obdobia u nás v obci sme ako „čerství nováčikovia“ v rámci orgánov obce mali veľmi veľa otázok, na ktoré nám príručka dokonale poskytla odpovede."
Viera S., Trnava

 
Rozbaliť všetkoZabaliť všetko

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: