Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu v období COVID-19

Audit obce

Lektor: Ing. Štefan Fabian, PhD.

Dátum: 15.4.2021

Čas konania: 9:00 - 10:30

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Aktuality z oblasti sociálneho poistenia

Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová

Dátum: 15.4.2021

Čas konania: 15:00 - 16:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

 

Obsah

 

OBJEDNÁVKA

Objednajte si predplatné na 12 mesiacov za cenu 13,5 eur mesačne. 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
20.4.2021 - Daň z pridanej hodnoty
Platné od 18.9.2019
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,50 %
viac
B
Cestovné náhrady
Stravné v SR

5 - 12 hodín

5,10 €

12 - 18 hodín

7,60 €

nad 18 hodín

11,60 €

 

ostatné
VESTNÍKY MINISTERSTIEV

 

 

Produkt manažér

Ste starosta, kontrolór obce, zamestnanec úseku v obci alebo pracujete v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti obce? Pre bezchybnú činnosť najmä v každodennej práci, rozhodovaní, kontrolnej činnosti, zistení a odhalení nedostatkov, príprave podkladov pre audit a v neposlednom rade i pre komunikáciu s občanmi nájdete v Praktickej príručke pre OBCE s príkladmi účtovania a rozpočtovania veľa užitočných praktických informácií.

Upozorňujeme najmä na témy, ktorými sú finančná kontrola z pohľadu zamestnancov v praxi, lehoty pre zasielanie finančných výkazov MF SR, zostavenie návrhu rozpočtu na najbližšie rozpočtové roky, dotácie v obci, nakladanie s majetkom a majetkovými právami v obci, atď.

Neodmysliteľnou súčasťou príručky sú vzory, ktoré Vám pri Vašej každodennej práci bezpochyby  pomôžu.  Kapitola príručky s názvom Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie a účtovanie obsahuje najčastejšie účtovné prípady, ktoré sa vyskytujú v živote jednotky územnej samosprávy. A ak by ste sa dostali do špecifickej situácie v oblasti účtovania – máte k dispozícii odpovedný servis, kde Vám naši odborníci ochotne zodpovedia Vaše otázky.


Ing. Nadežda Fuksová
Odborná redaktorkaČo nájdete v online knihe?

 • Zmeny a novely vo vybraných právnych predpisoch - v ostatnom období nastali výrazné zmeny súvisiace najmä so zákonom o finančnej kontrole – zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • Dotácie v obci - oblasť dotácií je v obci originálna kompetencia upravená právnym predpisom – zákonom č. 583/2004 Z. z.  o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Často sa dostávajú do popredia aj tieto otázky: Akým spôsobom má obec konať, ak chce poskytnúť dotáciu Jednote dôchodcov? Aký je spôsob riešenia dotácie na kultúrnu a osvetovú činnosť?
 • Nakladanie s majetkom a majetkovými právami - Pre majetkovoprávnu oblasť je jedným z najdôležitejších zákonov zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.  V súvislosti s majetkom obce sú často dôležité otázky i v kontexte verejných obchodných súťaží a presunu majetku v obci, v neposlednom rade i otázka príjmu a povinnosti odvodu dane z príjmov.
 • Konflikty záujmov v obci - problematika súbehu práv a povinností v zmysle osobitných záujmov s dodržaním zásady objektívnosti a nezneužívania postavenia v subjekte verejnej správy je často diskutovanou.  Ako je to napríklad v prípade postavenia starostu ako konateľa obchodnej spoločnosti? V časti konflikty záujmov v obci sa zaoberáme touto i ďalšími odpoveďami na zaujímavé otázky.
 • Poslanci verejného zastupiteľstva - právomoci a povinnosti poslancov obecného zastupiteľstva, schvaľovanie prevádzkových výdavkov v obecnom zastupiteľstve, kontrolná činnosť komisie poslancov –spôsob riešenia, schválenie všeobecného záväzného nariadenia so spätnou platnosťou a v neposlednom rade zverejnenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva ako právo alebo povinnosť to všetko v rámci témy poslancov obecného zastupiteľstva v príručke taktiež riešime.
 • Starosta obce - Viete, ako riešiť situáciu v prípade, že starosta obce nepodpíše uznesenie o výške svojho platu, ak je vypočítaný správne, a to v základnej výške bez priznania odmeny?  Nezabudnite, že obec má právo schváliť plat starostu obce aj retrospektívne, a teda za predošlé mesiace príslušného roka, kedy sa plat schvaľuje. Venujeme sa tejto časti taktiež odmene starostu za účasť na spoločenskej akcii, odstupnému u starostu obce, postupu v prípade postupného vyplácania, odmene zástupcu starostu obce, výkonu mimopracovného pomeru starostu obce i valorizácii platu starostu.
 • Hlavný kontrolór obce - Má nárok hlavný kontrolór obce na stravné lístky? Ako postupovať v prípade zvýšenia pracovného úväzku hlavného kontrolóra? Ako zdaňovať nepeňažný príjem hlavnému kontrolórovi?  V tejto časti sa dozviete i o pravidlách kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra.
 • Zamestnanci obce - Aká je funkcia rokovacieho poriadku obce a čo všetko upravuje?  Riešime taktiež témy výplatných pások zamestnancov, dovolenky nad rámec zákona u zamestnancov, nároku obce na vrátenie odstupného v prípade zamestnanca v organizácii zriadenej obcou.
 • Verejnosť - Ako postupovať pri komunikácii s verejnosťou? Čo v prípade trvalého pobytu daňovníka ako dôvodu pre zníženie sadzby miestnej dane? Ako je to so zverejňovaním zjednodušených daňových dokladov?  Pripomíname Vám povinnosti v súvislosti s transparentnosťou obce.
 • Organizácie, ktorých zriaďovateľom je obec - V tejto časti príručky sa venujeme personálnemu aparátu organizácie, ale i disponovaním s verejnými prostriedkami a majetkom organizácie.
 • Vzory - evidencia drobného hmotného majetku, vedenie pokladničnej hotovosti a cenín,  žiadanka o poskytnutí preddavku, žiadosť o vyplatenie mzdy v hotovosti a veľa ďalších si môžete stiahnuť a pohodlne vytlačiť.
 • Príklady účtovania - účtovanie a to najmä príjem prostriedkov daní, ostatné poplatky, predaj výrobkov, tovarov a služieb, atď.

Čo je nové v online knihe?

 • Zmeny a novely vybraných právnych predpisov
 • Dotácie v obci
 • Nakladanie s majetkom a majetkovými právami
 • Disponovanie s verejnými prostriedkami a majetkom organizácie
 • Interná smernica pre účely poistenia majetku
 • Smernica o odpisovaní dlhodobého majetku
 • Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie a účtovanieČo získate s on-line knihou?

 • 365- dňový informačný servis za výhodnú cenu,
 • záruka aktuálnosti podľa najnovších zmien a noviel v legislatíve,
 • istotu správnosti vášho účtovania,
 • všetky potrebné informácie budete mať na jednom mieste,
 • bezplatný odpovedný servis na vaše otázky.

Autorský kolektív

Mgr. Jozef Sýkora, MBA

Pôsobí ako kontrolór v územnej samospráve s viacročnými skúsenosťami a venuje sa publikačnej činnosti, písaniu odborných príspevkov do periodík a korekcii interných smerníc v oblasti verejnej správy. Zároveň autor vykonáva školenia a semináre zamerané na oblasť práva verejnej správy v praktickom živote.


OBJEDNÁVKA

Spokojní zákazníci online knihy

"V poslednom období sme dosť riešili otázku prenesenia daňovej povinnosti pri stavebných prácach v súvislosti s tým, že sme ako obec registrovaní ako platcovia dane z pridanej hodnoty. V rámci predplatného sme mali tú možnosť získať fundované odpovede na otázky, ktoré súvisia práve s prenosom daňovej povinnosti pri stavebných prácach od roku 2016. Pravdupovediac, ušetrilo nám to kopec peňazí a času."
Juraj. H., Bardejov


"V rámci volebného obdobia u nás v obci sme ako „čerství nováčikovia“ v rámci orgánov obce mali veľmi veľa otázok, na ktoré nám príručka dokonale poskytla odpovede."
Viera S., Trnava

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: