Input:

Starosta obce

11.5.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.5 Starosta obce

Dr. Jozef Sýkora, MBA

Druhým orgánom obce, ktorému sa venuje i publikácia, je starosta obce. V praxi prichádza často k nedorozumeniam, kedy sa osobitné predpisy upriamujú na orgán obce. Medzi orgány obce patrí výlučne starosta a obecné zastupiteľstvo (pozn. autora: ako kolektívny orgán, pričom samotný poslanec nie je orgánom obce). Rovnako orgánom obce nie je hlavný kontrolór či zriadená komisia, alebo obecná rada. V následnej časti sa zaoberá platovými náležitosťami a zákonnou úpravou v praxi. Ako a kedy sa prerokúva plat starostu? Má nárok na iné pôžitky? Čo je oprávnený starosta vykonávať?

Plat starostu obce

Plat starostu a jeho prípadné navýšenie na základe uznesenia obecného zastupiteľstva sa riadi normatívnym právnym aktom – zákonom č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov (ďalej v publikácii len zákon č. 253/1994 Z. z.). V zmysle ustanovenia § 3 ods. 2 patrí starostovi plat odo dňa zloženia sľubu na ustanovujúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva. Podľa ustanovenia § 4 ods. 4 zákona sa plat starostu nemusí povinne prerokovať každoročne, pričom táto právomoc prislúcha obecnému zastupiteľstvu. Podľa novelizovaného ustanovenia platí, že počtom obyvateľov obce alebo mesta sa rozumie počet obyvateľov zistený na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roku. V zmysle uvedeného sa teda plat každoročne upravuje, a to aj bez povinného prerokovania. Obecné zastupiteľstvo môže tento plat zistený na základe údajov podľa zákona č. 253/1994 Z. z. rozhodnutím zvýšiť až o 60 %. Upozorňujem, že obec má právo (prostredníctvom obecného zastupiteľstva) schváliť plat starostu obce aj retrospektívne, a teda za predošlé mesiace príslušného roku, kedy sa plat schvaľuje. O takejto skutočnosti musí hovoriť uznesenie obecného zastupiteľstva.

V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. obecné zastupiteľstvo rozhoduje uznesením. Toto uznesenie je v okamihu podpisu starostom obce záväznou normou. Zákon o obecnom zriadení zakotvuje i inštitút nepodpísania uznesenia prijatého obecným zastupiteľstvom. Medzi tieto podmienky patrí zjavné odporovanie uznesenia zákona alebo zjavne nevýhodné uznesenie vo vzťahu k obci. V prípade uznesenia obecného zastupiteľstva o zrušení navýšenia platových pomerov starostu obce nie je právny dôvod v zmysle ustanovenia § 13 ods. 6 zákona o obecnom zriadení, pričom konanie starostu, ktoré by nasvedčovalo záujmu nepodpísať uznesenie, nemá oporu v zákone o obecnom zriadení, a to pre nesplnenie podmienok, pre ktoré by sa mohlo stať uznesenie zjavne nevýhodné alebo nezákonné. Je potrebné pripomenúť, že navýšenie platových pomerov starostu obce v zmysle zákona o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest nie je povinnosťou a stáva sa teda obligatórnym ustanovením, ktoré je na vôli obecného zastupiteľstva. V prípade, ak obec má zriadenú obecnú radu, v zmysle ustanovenia § 13 ods. 6 zákona o obecnom zriadení je povinný starosta prerokovať uznesenie obecného zastupiteľstva pred pozastavením jeho výkonu v obecnej rade. Ako riešiť situáciu, ak starosta obce nepodpíše uznesenie o výške svojho platu, ak je vypočítaný správne, a to v základnej výške bez priznania odmeny?

V prípade nezákonného konania zo strany starostu obce je možné konať na základe ustanovení zákona o obecnom zriadení alebo obrátiť sa na príslušnú okresnú prokuratúru so žiadosťou o vydanie protestu prokurátora alebo upozornenia prokurátora na konanie starostu obce pri pozastavení účinnosti uznesenia bez právneho dôvodu daného ustanovením § 13 ods. 6 zákona o obecnom zriadení.

Plat poslanca zastupiteľstva po poslednej novele

Poslancovi možno poskytnúť odmenu najmä vzhľadom na úlohy a časovú náročnosť výkonu funkcie podľa zásad odmeňovania poslancov, najviac však v kalendárnom roku jeden mesačný plat starostu bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny (pozn.: zisteného podľa zákona č. 253/1994 Z. z.).

Odmena starostu za účasť na spoločenskej akcii

Zákon č. 369/1990 Zb. odkazuje v súvislosti s platovými náležitosťami na zákon č. 253/1994 Z. z. Predmetný zákon stanovuje okruh platových náležitostí a pôžitkov, ktoré sa nerozširujú, pričom odkazujú iba na pracovnoprávne predpisy (náhrada mzdy za dovolenku, pracovnú neschopnosť, poistenie, náhrady mzdy za nevyčerpanú dovolenku alebo cestovné náhrady). Iné odmeny okrem zákonne stanovenej odmeny odsúhlasenej obecným zastupiteľstvom k funkčnému platu nie je možné starostovi obce priznať. Zároveň i zákon č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov nepovoľuje rozšíriť okruh osôb, ktorým sa poskytuje príspevok na ošatné či úpravu zovňajšku, okrem zamestnanca matriky (ustanovenie § 8 ods. 6). Iným zákonným spôsobom v nadväznosti na internú smernicu je použitie reprezentačných prostriedkov. Ostatné benefity poskytnuté starostovi, ktoré normatívne právne predpisy priamo nestanovujú a nekorešpondujú so zákonom č. 253/1994 Z. z., sa definujú ako porušenia finančnej disciplíny v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z.

Novela zákona - platná aj v roku 2020

Po zániku mandátu starostu patrí starostovi odstupné z rozpočtu obce v sume:

a) dvojnásobku jeho priemerného mesačného platu, ak vykonával funkciu dlhšie ako šesť mesiacov,

b) trojnásobku jeho priemerného mesačného platu, ak vykonával funkciu jedno funkčné obdobie,

c) štvornásobku jeho priemerného mesačného platu, ak vykonával funkciu dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia,

d) päťnásobku jeho priemerného mesačného platu, ak vykonával funkciu najmenej tri po sebe nasledujúce funkčné obdobia.

Ako postupovať v prípade postupného vyplácania?

Je v právomoci obce stanoviť na základe opodstatnených skutočností nárok na postupné (mesačné) vyplácanie odstupného plynúceho starostovi obce v zmysle zákona č. 253/1994 Z. z. Po zániku mandátu starostu z dôvodu skončenia funkčného obdobia patrí starostovi odstupné z rozpočtu obce vo výške trojnásobku jeho priemerného mesačného platu, ak vykonával funkciu dlhšie ako šesť mesiacov. V prípade postupného vyplácania predmetného odstupného je z jeho výšky zrazený preddavok na daň z príjmu a zároveň i poistenia a odvody plynúce z funkcie starostu podľa ustanovenia § 1 ods. 3 zákona č. 253/1994 Z. z.

Starosta obce v postavení valného zhromaždenia

Funkciu valného zhromaždenia vykonáva starosta obce, a to z dôvodu, že je v postavení štatutárneho orgánu obce, kde obec má v právnickej osobe výlučnú majetkovú podstatu, a to v súlade s § 132 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Valné zhromaždenie nie je inštitútom individuálnej povahy, a teda mu nemožno priznať postavenie verejného činiteľa, a to ani v prípade, ak v spoločnosti vykonáva funkciu valného zhromaždenia jeden spoločník (obec). Trestný zákon totiž neurčuje postavenie verejného činiteľa zhromaždeniu viacerých či inominátnych osôb, rovnako ani orgánom spoločnosti alebo prvkom územnej samosprávy či štátnej správy.

Odmena zástupcu starostu obce

V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. zástupca starostu zastupuje starostu v rozsahu určenom starostom v písomnom poverení. Zároveň spomínam, že poslancovi, ktorý je na výkon funkcie zástupcu starostu dlhodobo plne uvoľnený zo zamestnania, patrí namiesto mzdy alebo inej odmeny v zamestnaní primeraný plat od obce. V prípade dlhodobého neuvoľnenia poslanca z jeho pôvodného zamestnania a nepridelenia pracovnej činnosti, je starosta oprávnený nepriznať zástupcovi starostu plat (odmenu) alebo ju priznať v minimálnej výške (v menších obciach je toto ustanovenie využívané výnimočne, a to z dôvodu zúženej agendy a veľkosti obce a jej obyvateľova zamestnancov). Táto suma platu zástupcu starostu má byť stanovená v poriadku odmeňovania, pričom o pracovnom úväzku zástupcu starostu, jeho pracovnej činnosti ako aj o platových náležitostiach rozhoduje starosta obce. V prípade zastupovania starostu nie je obvyklé, aby zástupca starostu nebol fyzicky na obecnom úrade v čase úradných hodín. Zastupovanie starostu práve


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: