Input:

Smernica o evidencii drobného hmotného majetku

11.5.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.1 Smernica o evidencii drobného hmotného majetku

Mgr. Jozef Sýkora, MBA

Stiahnuť dokument


Organizácia xxxx

Smernica o evidencii drobného hmotného majetku

Čl. I

Úvodné ustanovenie

1. Podľa opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov upravuje organizácia xxx pre interné podmienky finančné hladiny pre určenie, evidenciu a účtovanie drobného hmotného majetku s určitou obstarávacou cenou. Kontrolou účtovného dokladu preukazujúceho správnosť výšky obstarávacej ceny na faktúre od dodávateľa alebo pokladničnom doklade, paragóne, alebo dodacom liste, či zálohovej faktúre je poverený zamestnanec xxxx.

2. V prípade neexistencie obstarávacej ceny zaradí zodpovedný zamestnanec xxx drobný hmotný majetok formou jeho následného ocenenia po zasadnutí komisie pre ocenenie majetku v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov v reálnej hodnote.

Čl. II

Zaradenie drobného hmotného majetku

1. Drobný hmotný majetok, ktorého vstupná (obstarávacia) cena je do XXX EUR, sa jednorazovo zaúčtuje do nákladov na účet 501 - Spotreba materiálu.

2. Drobný nehmotný majetok, ktorého vstupná (obstarávacia) cena je do XXX EUR, sa jednorazovo zaúčtuje do nákladov na účet 518 – Ostatné služby.

3. Drobný hmotný majetok, ktorého vstupná (obstarávacia) cena je od XXX EUR do XXX EUR, sa zaúčtuje na účet 028 - Drobný dlhodobý hmotný majetok. Zároveň zamestnanec xxxx, ktorý zodpovedá za evidenciu majetku označí príslušným číslom (symbolom) daný majetok a zároveň aktualizuje miestny zoznam majetku. Miestny zoznam majetku je podpísaný zamestnancom, ktorému je majetok zverený a zároveň vedúcim zamestnancom/štatutárom.

4. Organizácia sa rozhodla, že pri drobnom hmotnom majetku od XXX EUR do XXX EUR bude viesť operatívnu (pomocnú)


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: