Input:

Konflikty záujmov v obci

11.5.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.3 Konflikty záujmov v obci

Mgr. Jozef Sýkora, MBA

V nasledovnej časti sa zameriavam na problematiku súbehu práv a povinností v zmysle osobitných záujmov s dodržaním zásady objektívnosti a nezneužívania postavenia v subjekte verejnej správy. Primárne možno spomenúť ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. Podľa neho verejný funkcionár je povinný pri výkone svojej funkcie presadzovať a chrániť verejný záujem. Pri výkone svojej funkcie verejný funkcionár nesmie uprednostniť osobný záujem pred verejným záujmom. Upozornenie: ústavný zákon sa vzťahuje v samospráve na starostu obce, primátora mesta a poslancov mestského zastupiteľstva. Na poslancov obecného zastupiteľstva sa nevzťahuje. Základný rámec predstavuje i zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej v publikácii len zákon č. 369/1990 Zb.). Okrem toho sa na zamestnancov vzťahuje zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 552/2003 Z. z.). V súlade s ustanovením § 8 ods. 1 písm. d) zákona č. 552/2003 Z. z. je zamestnanec obce povinný zdržať sa konania, ktoré by mohlo viesť k rozporu záujmov. Pri menovaní zamestnancov obecného úradu za členov komisie, ktorej právomoc je i kontrolná činnosť a dohľad, je potrebné zvážiť možnú mieru nestrannosti pri výkone práce vo verejnom záujme (na základe pracovnej zmluvy) a výkonu funkcie člena komisie obecného zastupiteľstva. Normatívny právny akt nezakazuje zamestnancom obce, aby nemohli byť členmi zriadených komisií, no v prípade ich menovania a zvolenia obecným zastupiteľstvom je potrebné postupovať podľa zákona č. 552/2003 Z. z. pri vylúčení možného konfliktu záujmov, nestrannosti a objektívnosti, a to najmä vymedzením činností, ktoré sa vzťahujú na neposlancov (zamestnancov obecného úradu, iné fyzické osoby). Ustanovenie § 16 ods. 2 zákona o obecnom zriadení definuje, že obecný úrad zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie komisií. Na základe menovaného by mala byť účasť zamestnancov obce v zriadenej komisii obmedzená, pričom úlohou zamestnancov by bola poradná činnosť. Práve takáto definícia je v súlade i s ustanovením § 15 ods. 1 zákona o obecnom zriadení, podľa ktorého je komisia obecného zastupiteľstva v postavení poradného orgánu. Je vhodné spomenúť, že predseda komisie obecného zastupiteľstva, ktorý je poslancom zastupiteľstva obce a práve obecné zastupiteľstvo má v zmysle zákona o obecnom zriadení postavenie orgánu obce, a to osobitne od postavenia starostu. V menovanom prípade je potrebné spomenúť, že na poslancov obecného zastupiteľstva sa zákon č. 552/2003 Z. z. nevzťahuje. Na členov komisií sa ústavný zákon nevzťahuje, no v prípade poslanca obecného zastupiteľstva je potrebné dodržiavať ustanovenia ústavného zákona, pričom samotný príbuzenský vzťah medzi členom zboru obecného zastupiteľstva a starostu obce (ako dvoch orgánov obce) nie je v rozpore s normatívnymi právnymi aktmi, ak je dodržaný verejný záujem, nestrannosť, objektívnosť a obmedzenie možného konfliktu záujmov.

Starosta obce ako konateľ spoločnosti

Podľa zákona č. 369/1990 Zb. nemá starosta obce obmedzenie byť konateľom právnickej osoby. Podrobnejšiu úpravu obsahuje až ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. Verejný funkcionár nesmie byť štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, členom riadiaceho, kontrolného alebo dozorného orgánu právnickej osoby, ktorá bola zriadená na výkon podnikateľskej činnosti. Táto podmienka sa vzťahuje aj na starostov obcí. Starosta obce má ale oprávnenie byť orgánom valného zhromaždenia. Zároveň touto osobou vykonávajúcou funkciu štatutára nemôže byť zamestnanec obce alebo hlavný kontrolór.

Poslanec obecného zastupiteľstva ako člen inventarizačnej komisie

V zmysle ustanovení § 30 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o účtovníctve) vykonávajú inventarizáciu majetku, záväzkov aj ich rozdielov (s fyzickou a dokladovou inventúrou, ak je to možné) členovia inventarizačnej komisie. Možno upozorniť na častý nedostatok v prípade príkazov štatutárov/starostov na vykonanie inventarizácie, kde chýba definovanie rozdielov majetku a záväzkov. I v prípade, ak sa rozdiely inventarizáciou nezistili, je potrebné do výstupu z inventarizácie zakotviť prítomnosť nulového rozdielu. Bez objasnenia takéhoto rozdielu v čase realizovania inventarizácie majetku a záväzkov subjektu verejnej správy je jej výkon neúplný (pozn. autora: prílohová časť publikácie obsahuje vzor príkazu štatutára pre výkon inventarizácie spolu s popisom činností a náležitostí inventarizačných komisií). Riešenie vzniknutej situácie, kedy členom inventarizačnej komisie končí poslanecký mandát, je možné vyhotovením individuálneho poverenia pre vykonanie inventarizácie (ak nie je poverenie vyhotovované opakovanie pri každej inventarizácii v príslušnom roku) v období a termínom stanovených týmto poverením od štatutárneho orgánu obce - starostu. Ak majú poslanci vyhotovené poverenia pre výkon inventarizácie na viacero rokov, prichádza do úvahy realizácia dodatočného poverenia so špecifikovaním termínov platných pre vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a ich rozdielov. V zmysle § 30 ods. 4 ZoÚ fyzickú inventúru hmotného majetku (okrem zásob), ktorú nemožno vykonať ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, možno vykonávať v priebehu posledných troch mesiacov účtovného obdobia, prípadne v prvom mesiaci nasledujúceho účtovného obdobia. Obec si teda môže zvoliť termín realizácie tejto inventúry príslušného druhu majetku pri spojení fyzickej a dokladovej inventúry v termín platnosti mandátu poslanca, pričom v prípade po jeho platnosti sa na túto skutočnosť nemusí prihliadať. Obec v zastúpení starostom, poverila pre výkon inventarizácie členov komisie, ktorí v rozsahu, termíne a lehote na základe poverenia vykonajú túto činnosť i po ukončení mandátu poslanca.

Štatutár organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti obce ako konateľ

Štatutárny zástupca v organizácii zriadenej obcou môže vykonávať činnosti, z ktorých mu nevzniká majetkový prospech (odmenu/plat), a to v subjektoch, ktoré nie sú zriadené na podnikateľské účely. Takéto konanie štatutárneho zástupcu organizácie je v súlade s ustanovením § 9 ods. 1 zákona č. 552/2003 Z. z. Zároveň je potrebné upozorniť, že ak by štatutárny zástupca poskytoval na základe občianskoprávneho záväzkového vzťahu právne poradenstvo a nárokom na odmenu/plat, jeho konanie by v takomto prípade bolo v rozpore s menovaným ustanovením zákona o výkone práce vo verejnom záujme.

Korektný a transparentný výber vedúceho zamestnanca

V zmysle normatívneho právneho aktu – zákona č. 552/2003 Z. z. má obec postupovať podľa ustanovenia § 5 ods. 1 zákona postupovať v prípade obsadenia pracovného miesta vedúceho zamestnanca, u ktorého to určí pracovný poriadok. V prípade, ak obec chce uplatniť iný spôsob (a to okrem výberových konaní na funkcie menované v odvolávkach v závere zákona), vypustí alebo okliešti menované ustanovenie pracovného poriadku. V tomto prípade je nadriadeným predpisom pracovný poriadok, pričom ak kolektívna zmluva objasňuje podobnú definíciu, je potrebné zmenu realizovať i jej ustanovení týkajúcich sa obsadzovania výberovým konaním. Zámer preloženia vedúceho zamestnanca nie je bližšie zákonom objasnená, pričom je potrebné rešpektovať ustanovenie zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 311/2001 Z. z.), ktorý sa vzťahuje na pracovnoprávne vzťahy aj vedúcich zamestnancov v subjekte verejnej správy. Zákon č. 311/2001 Z. z. stanovuje podmienky preradenia, pričom nie je možné sa od nich odlíšiť. V prípade, ak nejde o skutočnosti v zmysle § 55 ods. 2 ZP, má zamestnávateľ právo na písomnú dohodu o zmene pracovných podmienok, s ktorou musí zamestnanec súhlasiť, a to podľa ustanovenia § 54 ZP. Uvoľnené miesto po vedúcom zamestnancovi je možné obsadiť formou zastúpenia iným zamestnancov, pričom pracovný poriadok by mal upravovať bližšiu špecifikáciu takéhoto zastúpenia v odvolaní na zákon č. 311/2001 Z. z. a zákon č. 552/2003 Z. z. Zároveň je potrebné spomenúť, že v prípade neuplatnenia výberového konania v zmysle ustanovení § 5 zákona, musí byť dodržané ustanovenie § 6 ods. 1 zákona, podľa ktorého zamestnávateľ je povinný informovať o voľných pracovných miestach na výkon práce vo verejnom záujme na mieste u zamestnávateľa, ktoré je zamestnancom prístupné, a umožniť zamestnancom a iným fyzickým osobám uchádzať sa o tieto voľné pracovné miesta.

Súbeh pracovných pomerov - zamestnanec obce

Podľa zákona č. 552/2003 Z. z. nie je pre zamestnanca obmedzené vykonávať závislú prácu a rovnako ani podnikateľskú činnosť. Táto činnosť sa nevzťahuje na konanie, ktoré je definované ustanovením § 8, ak by išlo o konflikt záujmov alebo sprostredkúvanie obchodného styku s organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti obce. V prípade pochybností ustanovuje menovaný zákon inštitút predbežného stanoviska, podľa ktorého zamestnanec môže požiadať zamestnávateľa alebo ním poverenú fyzickú osobu o vydanie predbežného stanoviska, či určité konanie alebo nekonanie pri výkone práce vo verejnom záujme je v rozpore s povinnosťami a obmedzeniami podľa zákona č. 552/2003 Z. z. V prípade pracovného pomeru na skrátený úväzok v organizácii zriadenej obcou neprichádza k porušeniu zákona č. 552/2003 Z. z. a rovnako ani zákona č. 311/2001 Z. z.

Hlavný kontrolór a jeho pôsobenie v orgáne obchodnej spoločnosti

Zákon č. 369/1990 Zb. umožňuje hlavnému kontrolórovi obce, aby vykonával podnikateľskú činnosť alebo bol členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť len na základe vopred udeleného súhlasu obecným zastupiteľstvom. Ak by sme chceli definovať podnikateľskú činnosť v právnickej osobe, kde hlavný kontrolór je členom dozornej rady, museli by sme v súlade so zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov určiť


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: