Input:

Hlavný kontrolór obce

11.5.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.6 Hlavný kontrolór obce

Dr. Jozef Sýkora, MBA

Ako bolo v prípade oblasti starostu obce spomenuté, hlavný kontrolór nie je orgánom obce a je zákonom definovaný ako ostatný vedúci zamestnanec so zakotvením jeho práv a povinností v zákone č. 311/2001 Z. z. a zákona č. 552/2003 Z. z. Výkon práce hlavného kontrolóra sa považuje za prácu vo verejnom záujme so špecifickým postavením, kde nadriadený orgán je obecné zastupiteľstvo a pracovnoprávny vzťah je realizovaný zmluvne, a to pracovnou zmluvou prostredníctvom starostu obce. Úvodom spomínam, že oblasť hlavného kontrolóra (v zmysle zákona o obecnom zriadení, sa v roku 2020 nemení).

Stravné lístky pre hlavného kontrolóra obce – spôsob riešenia v praxi

Hlavný kontrolór obce, ktorý má riadne účinné funkčné obdobie na základe uznesenia obecného zastupiteľstva s určeným rozsahom pracovného času (čiastočný pracovný úväzok), vykonáva svoju funkciu na základe pracovnej zmluvy. Podľa ustanovenia § 18 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. je hlavný kontrolór obce v postavení ostatného vedúceho zamestnanca, pričom vykonáva prácu vo verejnom záujme. V zmysle zákona č. 552/2003 Z. z. sa na pracovnoprávne vzťahy zamestnancov pri výkone práce (kam sa zaraďuje okrem zamestnancov obce i hlavný kontrolór obce) vo verejnom záujme vzťahuje zákon č. 311/2001 Z. z. V zmysle spomínaného právneho aktu je zamestnávateľ (obec) povinný zabezpečiť stravovanie zamestnancov, a to aj zamestnaných na čiastočný pomer, ak ich pracovný čas strávený na pracovisku presahuje štyri hodiny. Je vhodné spomenúť, že hlavného kontrolóra nemožno v prípade jeho pracovného času počas niektorých dní, kedy je na pracovisku viac ako štyri hodiny, ukrátiť na príspevku na stravu formou stravných lístkov. Obec v prípade zamestnancov, ktorí pracujú na čiastočný pomer, by mala evidovať pracovný čas. Práve týmto konaním je zabezpečené, že hlavný kontrolór v prípade nepravidelne rozvrhnutého pracovného času (úväzku) bude mať nárok na stravné po odpracovaní štyroch hodín.

Druhou alternatívou je rozvrhnutie pracovného času hlavného kontrolóra na obdobie kalendárneho mesiaca, čím obec má prehľad o dňoch, kedy je jeho pracovný čas strávený na pracovisko viac ako štyri hodiny. V prípade nižšieho fondu pracovného času počas jednotlivých dní nemá nárok hlavný kontrolór na stravné. Zákon č. 552/2003 Z. z. stanovuje, že v prípade existencie odborovej organizácie v obci je možné umožniť stravovať sa zamestnancom, ktorí pracujú mimo rámca rozvrhu pracovných zmien za rovnakých podmienok ako ostatným zamestnancom.

Ďalšími alternatívami je rozvrhnutie pracovného času hlavného kontrolóra na určité dni, to pomerom k celkovému úväzku schváleného uznesením obecného zastupiteľstva, čím je zabezpečené, že hlavnému kontrolórovi (ako zamestnancovi) bude v prípade presiahnutia štyroch hodín pracovného času poskytnuté stravné alebo po dohode s odborovou organizáciou rozšírenie okruhu oprávnených osôb.

Odmena hlavnému kontrolórovi

Odmena nie je právne nárokovateľná a je iba na vôli obecného zastupiteľstva, či sa ju rozhodne hlavnému kontrolórovi priznať. V prípade priznania je stanovená iba maximálna výška, a to v zákone č. 369/1990 Zb. Predmetná odmena môže byť súčasťou mesačného platu, viacerých platov, prípadne vyplatená v inom čase alebo iba raz ročne. Spôsob, kedy sa odmena vypláca a jej frekvencia určuje priamo obecné zastupiteľstvo. Starosta obce má právo takéto uznesenie o priznaní odmeny k platu nepodpísať iba v prípade, ak by nebola odmena vypočítaná v maximálne hornej výške percentuálneho bodu z určeného platu hlavného kontrolóra (nad hranicu 30 %, čo sa definuje ako nedodržanie zákona a zároveň vyplatenie odmeny i porušenie finančnej disciplíny). Zároveň spomínam, že pre určenie odmeny nemusí obecné zastupiteľstvo odôvodňovať svoje rozhodnutie, ako v prípade starostu obce/vedúceho zamestnanca pri určení odmeny zamestnancovi (v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z., ak ide o výkon práce vo verejnom záujme v zmysle postupovania pri odmeňovaní podľa zákona). Odmena môže byť priznaná i retrospektívne, a to za mesiace či štvrťrok alebo iný ukazovateľ v zmysle uznesenia obecného zastupiteľstva. Taktiež možno pripomenúť, že hlavnému kontrolórovi neprináleží odstupné po ukončení funkcie, no obecné zastupiteľstvo môže priznať hlavnému kontrolórovi odmenu k platu, a to v rozsahu do 30 % funkčného platu hlavného kontrolóra za obdobie, ktoré stanoví uznesenie obecného zastupiteľstva.

I pre rok 2020 platí, že hlavný kontrolór obce môže dostať odmenu, pričom ustanovenia zákona o obecnom zriadení sa v tejto oblasti nemenili.

Novela zákona o obecnom zriadení od mája 2020 - obecné rady

Novela zákona určuje od mája 2020, že počet členov obecnej rady tvorí najviac tretinu počtu poslancov. V zložení obecnej rady sa prihliada na zastúpenie politických strán, politických hnutí a poslancov bez politickej príslušnosti v obecnom zastupiteľstve.

Zvýšenie pracovného úväzku hlavného kontrolóra

Pracovný pomer s hlavným kontrolórom obce možno dohodnúť aj na kratší pracovný čas, ktorého dĺžku určí obecné zastupiteľstvo pred vyhlásením voľby kontrolóra. V tomto prípade ide o obligatórne ustanovenie zákona o obecnom zriadení, ktoré musí byť v dobe voľby hlavného kontrolóra obce dodržané. Počas funkčného obdobia hlavného kontrolóra a po podpísaní pracovnej zmluvy starostom obce je právom zastupiteľstva obce, aby s daným pracovným úväzkom disponovala podľa svojich predstáv a podľa podmienok obce. V prípade, ak obecné zastupiteľstvo, ktorému je hlavný kontrolór obce podriadený a vystupuje v pracovnoprávnych vzťahoch ako vedúci zamestnanec, rozhodne o zvýšení pracovného úväzku. Týmto konaním sa zvýšenie pracovného úväzku hlavného kontrolóra obce stane účinným a záväzným počas funkčného obdobia. Právo obecného zastupiteľstva rozhodnúť o zvýšení pracovného úväzku hlavného kontrolóra vychádza z ustanovenia § 11 ods. 4 písm. j) zákona č. 369/1990 Zb. Podľa menovaného ustanovenia zákona je obecnému zastupiteľstvu vyhradené (okrem práva na voľbu, odvolanie, určenie platu a odmien) určiť rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra obce. O tomto zámere zvýšenia pracovného úväzku rozhoduje obecné zastupiteľstvo svojím uznesením, ktoré sa stáva v podmienkach územnej samosprávy po podpísaní starostom obce záväzným. Možno spomenúť, že v praxi sa vyskytol prípad, kedy starosta (v postavení štatutára, ktorý podpisuje pracovný pomer s hlavným kontrolórom) pozmenil pracovný úväzok hlavného kontrolóra bez súhlasu a vedomia obecného zastupiteľstva, a to s odôvodnením, že hlavný kontrolór je vedúci zamestnanec, ktorý spadá do organizačnej štruktúry obecného úradu a zároveň sa na neho vzťahuje zákon č. 552/2003 Z. z. a platný pracovný poriadok obce. Konal starosta v tomto prípade zákonne? Nie, starosta obce nemá nárok na zmenu pracovného úväzku, čo zapríčiňuje neplatnosť takéhoto úkonu, aj keď bol realizovaný písomne. Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky (č. j. 3Cob/35/2014) hovorí, že „Starosta obce nemôže urobiť bez prejavu vôle obce majetkovoprávny úkon, ku ktorému sa vyžaduje predchádzajúce rozhodnutie obecného zastupiteľstva a zaviazať ním obec, pretože mu k tomu zákon o majetku obce s príslušnými predpismi nedáva zaviazať ním obec, pretože mu k tomu zákon o majetku obce s príslušnými predpismi nedáva oprávnenie, takže jeho právny úkon by ani nevyvolal právne účinky.“

Dodržanie zákona v prípade zvolenia hlavného kontrolóra za starostu obce

Hlavný kontrolór obce, ktorý bol riadne zvolený vo voľbách do samosprávy obce a dodržal podmienky v zmysle osobitného právneho predpisu, má plné právo ujať sa funkcie starostu obce. V zmysle ustanovenia § 18a ods. 8 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. funkcia hlavného kontrolóra zaniká, ak je zvolený za starostu obce. V menovanom prípade sa na podmienku jeho funkčného obdobia, ktoré podľa ustanovenia § 18a ods. 2 zákona o obecnom zriadení, neprihliada. V prípade víťazstva hlavného kontrolóra vo voľbe do orgánov samosprávy obce sa jeho funkcia končí dňom, kedy bol riadne zvolený a začal túto funkciu vykonávať (po zložení sľubu starostu na ustanovujúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva). Pre obec plynie povinnosť v zmysle ustanovenia § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb., ktorá sa spája s novou voľbou hlavného kontrolóra obce, v tom prípade je vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra realizované v priebehu jeho šesťdesiatdňovej lehoty, kedy platí jeho funkčné obdobie. Funkčným obdobím sa chápe nielen jeho šesťročné obdobie, ale aj obdobie, pokým nie je jeho funkcia prerušená alebo zaniknutá, a to z dôvodu naplnenia ustanovenia § 18a ods. 8, podľa ktorého výkon funkcie hlavného kontrolóra zaniká dňom, kedy začal vykonávať funkciu starostu obce. Je teda povinnosťou obce (obecného zastupiteľstva) po zisku starostovskej funkcie vyhlásiť voľbu nového hlavného kontrolóra, aby bolo dodržané obligatórne ustanovenie zákona o obecnom zriadení, podľa ktorého sa voľba uskutoční najmenej štyridsať dní pred dňom konania voľby tak, aby sa voľba vykonala počas posledných šesťdesiatich dní funkčného obdobia doterajšieho hlavného kontrolóra. K tejto definícii nasvedčuje i ustanovenie § 18a ods. 4, kde sa i v prípade smrti, odvolaním alebo vzdaním hlavného kontrolóra vyhlasuje nové výberové konanie v lehote šesťdesiatich dní odo dňa skončenia funkcie hlavného kontrolóra (teda od času, kedy nastala menovaná skutočnosť).

Spôsoby zákonného postupu hlavného kontrolóra obce v prípade zámeru výkonu pracovného pomeru s inou obcou

Výkon funkcie hlavného kontrolóra obce, ktorého pracovný úväzok bol stanovený na základe uznesenia zastupiteľstva na 37,5 hod. týždenne, sa riadi v zmysle normatívneho právneho predpisu - zákona č. 369/1990 Zb. skutočnosť, kedy hlavný kontrolór má záujem o výkon inej zárobkovej činnosti – prostredníctvom funkcie hlavného kontrolóra i v iných obciach, je možné riešiť nasledovnými spôsobmi. Hlavný kontrolór musí v súlade s ustanovením § 18 ods. 1 zákona o obecnom zriadení požiadať o súhlas s výkonom inej zárobkovej činnosti. Hlavný kontrolór môže vykonávať inú zárobkovú činnosť, ak má na to súhlas zastupiteľstva prostredníctvom uznesenia. Je potrebné spomenúť, že pracovné úväzky v jednotlivých obciach môže mať hlavný kontrolór definované jednotlivo alebo súhrnne, a to pri špecifikovaní rozsahu pracovného času. Ak hlavný kontrolór vykonáva činnosti pre viaceré obce, dotknuté obce o tomto uzatvoria zmluvu na účel uskutočnenia konkrétnej úlohy. Práve toto zákonné ustanovenie povoľuje mestu v postavení zamestnávateľa určiť spolu s inými obcami rozsah konkrétnej úlohy v stanovenom čase. Touto úlohou je výkon kontrolnej inštitúcie v zmysle oprávnení podľa zákona o obecnom zriadení. Je dôležité spomenúť, že tento inštitút nie je mesto vhodnou alternatívou. Podľa ustanovenia § 18b zákona o obecnom zriadení hlavného kontrolóra volí obecné zastupiteľstvo v každej z obcí. Z dôvodu, že v meste bol už raz legitímne zvolený, opätovná voľba v prípade rovnakého hlavného kontrolóra nie je v súlade so zákonom.

Ďalšou možnosťou je nezmenenie pracovného úväzku hlavného kontrolóra obce, ak po súhlase zastupiteľstva bude na inú verejnú funkciu uvoľňovaný. Funkcia hlavného kontrolóra je funkciou verejnou, a teda obec (v postavení hlavného zamestnávateľa) je povinná zamestnanca vykonávajúceho verejnú funkciu v zmysle zákona č. 311/2001 Z. z. uvoľňovať. Samotný pracovný úväzok hlavného kontrolóra v obci je rozvrhnutý na 37,5 hod. týždenne, pričom uvoľňovanie v tomto prípade by zasahovalo do fondu pracovného času, a to po dobu funkčného obdobia v jednotlivých iných obciach. Je teda potrebné zvážiť následky, ktoré z menovaných skutočností vyplývajú. Ďalšou alternatívou je požiadanie zastupiteľstva obce hlavným kontrolórom o úpravu pracovného úväzku pre výkon funkcie (samotné zníženie), čím by sa zabezpečilo riadne vykonávanie i iných verejných funkcií. V súvislosti s tým nastáva i otázka, či bude zastupiteľstvo mesta, v záujme zachovania pracovného úväzku hlavného kontrolóra (čím bude zabezpečený riadny výkon zákonným povinností a oprávnení v prostredí mesta), súhlasiť s výkonom iných zárobkových činností.

Výstup hlavného kontrolóra vo vzťahu k poslancom obecného zastupiteľstva

Zákon č. 369/1990 Zb. stanovuje povinnosť predkladania správ o výsledkoch kontroly poslancom obecného zastupiteľstva, a to na najbližšom zasadnutí zastupiteľstva obce po ukončení predmetnej kontroly. Aplikačná prax sa stretáva s problémami, a to najmä z pohľadu zákona o finančnej kontrole - zákona č. 357/2015 Z. z. Výstupom z kontroly je správa, pričom táto správa sa nemusí uverejňovať poslancom obecného zastupiteľstva tak, ako stanovuje zákon č. 369/1990 Zb. Správa o výsledkoch kontrol môže byť informačný materiál, ktorý nadväzuje na spracovanú správu podľa pravidiel kontrolnej činnosti, no nemusí ísť o správu, ktorú spracováva hlavný kontrolór vo vzťahu k povinnej osobe pri výkone kontroly. Je teda na rozhodnutí hlavného kontrolóra a orgánov obce, aký spôsob informovania poslancov obecného zastupiteľstva si zvolia, pričom zákon č. 369/1990 Zb. nestanovuje obligatórne, aby správa o výsledkoch kontroly musela byť v písomnej podobe pripravená na rokovanie obecného zastupiteľstva. Zároveň pripomínam, že hlavný kontrolór obce ako vnútorný kontrolný mechanizmus v obci nevykonáva finančnú kontrolu na mieste.

Zdaňovanie nepeňažného príjmu hlavnému kontrolórovi

V zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov sa podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. f) ZDP definuje príjem z prostriedkov sociálneho fondu (poukážka, šek, vstupenka


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: