Input:

Dotácie v obci

11.5.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1 Dotácie v obci

Mgr. Jozef Sýkora, MBA

Oblasť dotácií je v obci originálna kompetencia upravená osobitným predpisom – zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej v publikácii len zákon č. 583/2004 Z. z.). V nadväznosti na tento normatívny akt má povinnosť obec dodržiavať i základné ustanovenia týkajúce sa nakladania s verejnými prostriedkami podľa zákona č. 523/2004 Z. z. rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej v publikácii zákon č. 523/2004 Z. z.). Akým spôsobom má obec konať, ak chce poskytnúť dotáciu Jednote dôchodcov? Aký je spôsob riešenia dotácie na kultúrnu a osvetovú činnosť? Môže obec poskytnúť dotáciu fyzickej osobe a možno poskytnúť dotáciu na mzdy?

Na tieto otázky je možné odpovedať nasledovne:

Podľa zákona č. 583/2004 Z. z. nemožno poskytnúť dotáciu z rozpočtu obce fyzickej osobe - nepodnikateľovi. V zmysle menovaného nemôže obec vo svojom internom právnom akte zadefinovať možnosť poskytnutia dotácie nad rámec zákona ani po predložení dokladu o bezúhonnosti, dokladu o výkone špecializovaných činností či dosiahnutí najmenej osemnásteho roku veku. Chcel by som takisto upozorniť, že v prípade poskytnutia dotácie fyzickej osobe – nepodnikateľovi, poruší obec finančnú disciplínu v zmysle ustanovenia § 31 ods. 1 písm. k) a n) zákona č. 523/2004 Z. z.

Obec môže poskytovať len tie finančné transfery (dotácie), ak ich má zabezpečené vopred vo svojom rozpočte výdavkov na príslušný rozpočtový rok v zmysle ustanovenia § 7 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. V zmysle menovaného ustanovenia § 8 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy môže obec poskytnúť napríklad občianskemu združeniu (pozn. autora: veľmi častým prípadom je žiadateľ Jednota dôchodcov) dotáciu z verejných prostriedkov, ak je táto organizácia právnickou osobou. Zároveň je obec oprávnená poskytnúť tieto prostriedky organizácii, ak pôsobí na území obce, či poskytuje pre občanov obce služby, ktoré majú verejnoprospešný alebo všeobecne prospešný charakter. V prípade splnenia týchto ustanovených podmienok poskytnutia dotácie s nadväznosťou na zabezpečenie rozpočtového krytia je obec oprávnená ich poskytnúť. Pri vyúčtovaní prostriedkov poskytnutých organizácii (na základe predložených pokladničných dokladov) je potrebné dodržať zákonom stanovenú podmienku verejnoprospešnosti a preukázateľnosti vynaložených prostriedkov. Je vhodné, v prípade pravidelne prideľovanej dotácii z rozpočtu obce, podmienky jej poskytnutia, spôsobu vyúčtovania a preukázateľnosti upraviť interným aktom (pozn. autora: tým sa nemyslí všeobecne záväzné nariadenie obce) o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce. V rámci obce by takýto interný akt objasňoval procesnú stránku žiadosti a kolobehu účtovných dokladov ako aj zúčtovania dotácií (napríklad spôsob predloženia preukázateľného dokladu z účtovníctva právnickej osoby alebo fyzickej osoby - podnikateľa). Dotácie sú chápané ako finančné transfery, ktoré sa poskytujú z verejných zdrojov. Zákon povoľuje, aby dotácie mohli prijímať i subjekty a občania, ktorí nemajú pobyt alebo sídlo v danej obci, ale musia spĺňať podmienku výkon všeobecne prospešnej akcie alebo služieb pre občanov danej obce. Obec v prípade žiadosť o dotáciu od subjektu (napríklad základnej organizácie spoločenských organizácií alebo združeniu organizácií, či občianskemu združeniu a podobne) má právo poskytnúť dotáciu, ak ide o účel, ktorý definuje ustanovenie § 7 ods. 4.

Obec má právo vyžadovať splnenie interných podmienok (najmä z oblasti žiadosti o dotáciu, dokladov a písomností alebo preukázania použitia prostriedkov) zapracovaných v internom akte, či vo všeobecne záväznom nariadení obce. Dotáciu obec poskytne po splnení zákonných podmienok a interných podmienok, ktoré sú zamerané na hospodárne, účelové a efektívne konania pri nakladaní a disponovaní s verejnými prostriedkami obcou, ako aj subjektom (v postavení žiadateľa). Obec nemá právo na poskytnutie dotácie na celoročnú činnosť, len ak je tento zámer zapracovaný v rozpočte obce a prostriedky budú riadne vyúčtované do konca kalendárneho roku.

Zároveň spomínam, že obec má povinnosť v rozpočte obce na príslušný rozpočtový rok rozpočtovať prostriedky na konkrétnu akciu, úlohu alebo účel použitia prostriedkov. Tento účel sa stanoví v návrhu rozpočtu, čo je často orientačný ukazovateľ. Potrebné je upozorniť na ustanovenie § 19 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z., podľa ktorého verejné prostriedky je potrebné použiť do konca kalendárneho roku. Na základe menovaného teda všeobecne záväzné nariadenie obce musí reflektovať požiadavku zákona do svojej praxe a obec má povinnosť zabezpečiť zúčtovanie poskytnutej dotácie v zákonnom termíne. Postupy účtovania charakterizujú dotácie, granty, prevody prostriedkov v rámci organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti, výpomoci ako transfery. V nadväznosti na finančnú výpomoc spomínam možnosť, kedy má obec právo poskytnúť návratnú výpomoc svojej obchodnej spoločnosti (v zakladateľskej pôsobnosti). Vzor pre takého poskytnutie prikladám v záverečnej časti publikácie, ktorá sa venuje vzorovým interným smerniciam v prostredí územnej samosprávy.

Odporúčam obciam, ktoré sa rozhodnú vykonávať administratívnu finančnú kontrolu v čase zúčtovania dotácie, aby mali spôsob výkonu administratívnej finančnej kontroly upravený buď vo všeobecne záväznom nariadení alebo internom akte o finančnej kontrole. V týchto aktoch si môžu obce upraviť proces výkonu administratívnej finančnej kontroly, a to zadefinovaním lehoty (v našom prípade v čase zúčtovania) s overením, či sa dotácia poskytla na účel, ktorý je zákonný a je v súlade aj so zmluvnými podmienkami. Okrem dokladov a písomností od prijímateľa dotácie (zúčtovateľa poskytnutej dotácie) si zamestnanci, ktorí vykonávajú administratívnu finančnú kontrolu, môžu žiadať i iné doklady, ktoré nie sú spomínané v zmluve o poskytnutí dotácie. Následne sa overí súlad s uzatvorenou zmluvou, interným aktom a, samozrejme, zákonom č. 583/2004 Z. z., či je dodržaný verejnoprospešný charakter v aktuálnom čase pri zúčtovaní. Je potrebné myslieť na skutočnosť, že výkon administratívnej finančnej kontroly realizuje zamestnanec a vedúci zamestnanec/starosta obce, ktorí predtým vykonali overenie poskytnutia dotácie základnou finančnou kontrolou.

Príklad z oblasti poskytovania dotácií v obci

Subjekt verejnej správy má záujem poskytnúť dotáciu z rozpočtu (rozpočtu kapitoly). Vyhlási výzvu na zasielanie žiadostí na svojom webovom sídle. Následne po prijatí žiadosti a jej spracovaní je zasielaná dotácia žiadateľovi (obec, vyšší územný celok, fyzická alebo právnická osoba).

Riešenie: Primárne je spracovaná zmluva so žiadateľom, ktorá sa overí základnou finančnou kontrolou, kde uvedie zodpovedný zamestnanec (zamestnanci) za príslušný charakter súlad:

1.


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: