Input:

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie a účtovanie

11.5.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.1 Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie a účtovanie

Dr. Jozef Sýkora, MBA

Posledná časť publikácie je venovaná príkladom účtovania v zmysle textu publikácie a najčastejších prípadov, ktoré sa vyskytujú v živote jednotky územnej samosprávy. Táto časť obsahuje prípady účtovania v nadväznosti na ekonomickú klasifikáciu rozpočtovej klasifikácie. Čitateľovi je prezentovaný spôsob účtovania z hľadiska príjmu alebo výdavku v tej fáze, kedy prichádza k charakterizovaniu ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie. Tabuľková časť obsahuje i prehľad oprávnení a poznámok, pričom tie slúžia ako odporúčania či upozornenia vo vzťahu k vybraným účtovným prípadom podľa najčastejších pochybení v samospráve z vlastnej kontrolnej činnosti. Vybrané účtovné súvzťažnosti a ekonomické klasifikácie obsahujú poznámky k zaujímavým a dôležitým faktom, na ktoré sa predkontácia alebo ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie odvoláva. Možno spomenúť, že predmetné účtovanie a klasifikovanie sa nevzťahuje na organizácie, ktoré sú v zakladateľskej pôsobnosti obce (obchodné spoločnosti). Zároveň spomínam, že v tabuľkových prehľadoch je spomenutá i dávnejšia novela metodického usmernenia č. MF/020357/2015-421 k opatreniu MF SR č. MF/010175/2004-42 a tiež aktuálna novelizácia metodického usmernenia platná od roku 2020.

V súvislosti s ekonomickou klasifikáciou spomínam, že prevody medzi vlastnými účtami subjektu verejnej správy sa neklasifikujú, to platí aj pre prevody prostriedkov medzi rozpočtovým a mimorozpočtovým účtom rozpočtových organizácií zriadených subjektom územnej samosprávy.

Na stránke Ministerstva financií Slovenskej republiky bol zverejnený Dodatok č. 18 metodického usmernenia Ministerstva financií Slovenskej republiky k č. opatreniu MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8. decembra 2004 a vysvetlivkám k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie (zverejnené vo Finančnom spravodajcovi pod č. MF/017160/2018-421). Jeho účinnosť je stanovená od 1. januára 2019. Nižšie uvedené položky a podpoložky ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie sú od nového roka doplnené, respektíve v komentári v texte záväzného opatrenia MF SR bližšie špecifikované.

Podpoložky v ekonomickej klasifikácii príjmov - novelizované pre rok 2020

 

Dodatok č. 19 k ekonomickej klasifikácii upravil, že na podpoložke 239002 Z vratiek sa klasifikujú nevyčerpané kapitálové príspevky, dotácie a transfery. Treba upozorniť, že prostredníctvom tejto podpoložky sa neklasifikujú bežné vratky – nevyčerpané bežné príspevky, dotácie alebo transfery. Tieto sa klasifikujú cez podpoložku 292017 z vratiek.

 

Čo všetko sa na podpoložke 292017 z vratiek ešte môže klasifikovať?

Príjmy z vrátených nevyčerpaných bežných príspevkov, dotácií, transferov, finančných príspevkov od zamestnávateľov, z vrátených platieb za odškodnenie osôb, z ročného zúčtovania zdravotného poistenia za zamestnávateľa, z miezd z účtu cudzích prostriedkov (t. j. depozitného účtu v rozpočtových organizáciách), vratky z pôžičiek a z nedobytných pohľadávok.

 

Upozornenie: Prostredníctvom tejto klasifikácie sa uvádzajú i vratky valút zamestnancov zo zahraničných pracovných a služobných ciest po skončení roka.

 

Príjmy zriaďovateľa od rozpočtovej alebo príspevkovej organizácie sa klasifikuje cez podpoložku 291002 Od rozpočtovej organizácie a príspevkovej organizácie. Na tejto podpoložke sa klasifikuje teda príjem vrátených neoprávnene použitých alebo zadržaných finančných prostriedkov.

 

Podpoložky v ekonomickej klasifikácii výdavkov

Upravilo sa, že v položke 616 Doplatok k platu a ďalší plat sa klasifikujú aj:

1. vyrovnania platu (§ 185 ods. 3 a 4 zákona o štátnej službe),

2. doplatky k platu počas dočasného preloženia v súlade s § 57 ods. 4 zákona o štátnej službe,

3. rozdiely do sumy funkčného platu - § 186 ods. 2 zákona o štátnej službe,

4. doplatky k platu pri výkone inej práce a

5. doplatky k služobnému platu, či k služobnému príjmu.

 

Upozornenie:

Cez túto položku ekonomickej klasifikácie sa neuvádzajú náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti.

Obstaranie klávesníc, filtrov, monitorov a procesorov k počítačom, nenahratých nosičov dát pre výpočtovú techniku, tlačiarní, podávačov k tlačiarňam, čipových kariet (napr. pre Štátnu pokladnicu), elektronických tabletov, čítačiek kníh, multifunkčných zariadení, interaktívnych tabúľ sa klasifikuje cez podpoložku ekonomickej klasifikácie 633002 Výpočtová technika. Treba uviesť, že uvedená podpoložka má obsahovať aj obstaranie materiálu k výpočtovej technike (počítačové myši, podložky, USB kľúče, médiaá a disky a podobne).

 

Podpoložka 633004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie obsahuje i obstaranie:

- kancelárskych, zdravotníckych, laboratórnych, stravovacích strojov či zariadení a tiež

- dielenských, ubytovacích prístrojov ako aj

- dochádzkových systémov i

- odpadových nádob a

- elektrospotrebičov, rozvádzačov, čerpadiel, elektromotorov, a tiež

- unimobuniek, náradia používaného vo vlastných dielňach a pre údržbu vo vlastnej réžii i ručných hasiacich prístrojov a hudobných nástrojov.

 

Upozornenie:

Cez podpoložku ekonomickej klasifikácie 633009 Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky sa neklasifikujú obstarania didaktickej techniky ako výpočtová, projekčná, zvuková a audiovizuálna technika a interaktívne tabule v školách.

 

Dodatok č. 19 zriadil podpoložku 637030 Preddavky. Podpoložka sa nerozpočtuje, používa sa pre triedenie výdavkov v priebehu rozpočtového roku. Preddavky sú i zálohy dodávateľom.

 

Upozornenie pre obce, mestá a vyššie územné celky

Podpoložku 637037 Vratky použije obec a vyšší územný celok pri vrátení preplatkov zo zúčtovania do štátneho rozpočtu

 

Podpoložka 713002 Výpočtovej techniky obsahuje v zmysle predmetného Dodatku č. 19 k metodickému usmerneniu aj platby za obstaranie osobných počítačov a špeciálneho materiálu k výpočtovej technike, multifunkčných zariadení, interaktívnych tabúľ. Treba uviesť, že musí ísť výlučne o kapitálový výdavok. V prípade bežného výdavku sa ale použije ekonomická klasifikácia 633002.

 

Podpoložka 713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia obsahuje obstaranie ( pozn. autora: vždy ak ide o kapitálový výdavkov nad sumu 1 700 EUR a zároveň, ak majú charakter dlhodobého majetku s využitím viac ako jeden kalendárny rok):

- kancelárskych, zdravotníckych, laboratórnych strojov i zariadení alebo techniky a tiež

- stravovacích, dielenských, ubytovacích, dochádzkových systémov a

- odpadových nádob (kontajnerov),

- elektrospotrebičov, rozvádzačov, čerpadiel a elektromotorov,

- rehabilitačných, servisných, opravárenských, polygrafických a športových zariadení.

Uvádzam, že podpoložka 719014 Vratky obsahuje vrátenie nevyčerpaných prostriedkov z kapitálových príspevkov, dotácií, transferov.

Ekonomická klasifikácia príjmov

Text účtovného prípadu MD D RK Oprávnenie poznámka 
Príjem prostriedkov z podielovej dane  221  632  111003  Výlučne v obci  O výnosoch z daní sa účtuje v časovej a vecnej súvislosti s priznaním daní a v čase prijatia rozpočtovaného príjmu klasifikuje obec do príslušnej ekonomickej klasifikácie  
Príjem miestnej dane - predpis  319  632  121001  
Skutočný príjem  221 (211)  319  
Príjem miestnej dane - predpis  319  632  121002  
Skutočný príjem  221 (211)  319     
Text účtovného prípadu MD D RK Oprávnenie poznámka 
Príjem miestnej dane - predpis  319  632  133001  Výlučne v obci   
Skutočný príjem  221 (211)  319  
Miestna daň za užívanie verejného priestranstva  221  319  133012  
Príjem miestneho poplatku za rozvoj - predpis  318  633  
Skutočný príjem  221 (211)  318  133013  
Príjem poplatku za uloženie odpadu  221  318  133013   V zmysle metodického usmernenia k opatreniu MF SR č. MF/010175/2004-42  
Text účtovného prípadu MD D RK Oprávnenie poznámka 
Predpis príjmu – z odberateľského vzťahu  318  63x  211004  ROPO a obce   
Skutočný príjem na bankový účet  221  318  
Text účtovného prípadu MD D RK Oprávnenie poznámka 
Predpis príjmu – z odberateľského vzťahu  318  63x  12002  ROPO a obce   
Skutočný príjem na bankový účet  221  318  
Text účtovného prípadu MD D RK Oprávnenie poznámka 
Predpis príjmu – z nájomného vzťahu  318 (311)  60x  212003  ROPO a obce   
Skutočný príjem na bankový účet  221  318  
Text účtovného prípadu MD D RK Oprávnenie poznámka 
Predpis príjmu – z odberateľského vzťahu  311  641  212004  ROPO a obce   
Skutočný príjem na bankový účet  221 (223)  318  

Ostatné poplatky

Text účtovného prípadu MD D RK Oprávnenie poznámka 
Príjem dobropisu  221  315  221004  ROPO a obce   
Pohľadávka od dlžníka  211  315  

Za porušenie predpisov (príjem zo zmluvných pokút)

Text účtovného prípadu MD D RK Oprávnenie poznámka 
Predpis zmluvnej pokuty zo zmluvného vzťahu  311  648  222003  ROPO a obce   
Príjem pokuty na bankový účet  221 (223)  311  

Za predaj výrobkov, tovarov a služieb RO

Text účtovného prípadu MD D RK Oprávnenie poznámka 
Predaj služieb v organizácii  315  602  223001  ROPO a obce   
Poskytnutie sociálnej služby/výpožička v knižnici  315  602  ROPO  V zmysle novely opatrenia č. MF/020357/2015-421  
Poskytnutie odplatnej služby v obci  318  602   Výlučne v obci  Prostredníctvom účtu 318 neúčtujú organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti, aj keby išlo o nedaňový rozpočtovaný príjem  
Inkaso pohľadávky z predaja  223(221)  315   ROPO a obce   

Za školy a školské zariadenia

Text účtovného prípadu MD D RK Oprávnenie poznámka 
Predpis školného  315  602  223002  ROPO   
Úhrada školného  221 (222)  315  
Text účtovného prípadu MD D RK Oprávnenie poznámka 
Predpis stravného - odberatelia  315  602  223003  ROPO a obce  Rovnaké účtovanie aj v PO alebo v obci, ak ide o preddavkovú organizáciu  
Predpis stravného (podľa skutočného odberu jedla)  318  602  
Skutočný príjem na príjmový rozpočtový účet  223  31x  RO  RO tieto prostriedky môže viesť na bežnom účte, z ktorého priamo uhrádza výdavky súvisiace so stravovaním v týchto zariadeniach.  
Skutočný príjem na príjmový rozpočtový účet  221  31x   V PO a obci   

Za prebytočný hnuteľný majetok

Text účtovného prípadu MD D RK Oprávnenie poznámka 
Predaj prebytočného majetku po odsúhlasení štatutárom a vyraďovacou komisiou  31x  648  223004  ROPO a obce   
Príjem z predaja  221  31x  

Z predaja pozemkov

Text účtovného prípadu MD D RK Oprávnenie poznámka 
Úbytok pozemku  541  031  233001  ROPO a obce  Odsúhlasenie v zmysle zásad hospodárenia  
Predpis príjmu z predaja pozemku  311  641  
Skutočný príjem  221  311  
Text účtovného prípadu MD D RK Oprávnenie poznámka 
Nevyčerpaný kapitálový transfer – vznik pohľadávky účtovanej na konci rozpočtového roka  351  699  239002  RO  predmet inventarizácie  
Skutočný príjem  221  351  
Text účtovného prípadu MD D RK Oprávnenie poznámka 
Inkaso pohľadávky z minuloročného predaja kapitálového majetku  221  318  239200  ROPO a obce   
Predpis náhrady škody na kapitálovom majetku  378  648  
Text účtovného prípadu MD D RK Oprávnenie poznámka 
Príjem prostriedkov z ukončenia vkladového obdobia  221  6xx  242  ROPO a obce   
Príjem prostriedkov z termínovaného vkladu  221  6xx  244  
Text účtovného prípadu MD D RK Oprávnenie poznámka 
Príjem nevyužitých prostriedkov od príspevkovej organizácie z transferovania  221  357  291002  Výlučne v obci   
Príjem prostriedkov od rozpočtovej organizácie, ktoré účtovala do výnosov bežného obdobia  221  699  
Text účtovného prípadu MD D RK Oprávnenie poznámka 
Príjem prostriedkov na sprístupnenie informácie v hotovosti  211  315 (318)  291004  ROPO a obce   
Príjem miestnej dane  221  31x  
Text účtovného prípadu MD D RK Oprávnenie poznámka 
Príjem zo zmluvného vzťahu k majetku  221  315  291006  ROPO a obce   
Vzájomné započítanie – skutočný príjem  221  3xx  

Text účtovného prípadu MD D RK Oprávnenie poznámka 
Príjem z predaja budovy  221  315  291008  ROPO a obce  nakladanie s majetkom v zmysle zásad hospodárenia  
Príjem preddavku na kapitálový majetok  221  324  
Text účtovného prípadu MD D RK Oprávnenie poznámka 
Príjem z transferu  221  35x  292009  ROPO a obce   
Nevyčerpaná dotácia poskytnutá obchodnej spoločnosti patriacej obci  221  31x  292017  Výlučne v obci  
Vrátenie platby od fyzickej osoby  221  3xx  292017  ROPO a obce   
Text účtovného prípadu MD D RK Oprávnenie poznámka 
Príjem na účet sociálneho fondu  221  472  292027  ROPO a obce  V zmysle kolektívnej zmluvy  
Prijatá splátka z prostriedkov sociálneho fondu  221  472  292027  
Poistná udalosť - priznanie náhrady  378  648  292006  S predošlým účtovaním predpisu vzniku pohľadávky  

Transfery

Text účtovného prípadu MD D RK Oprávnenie poznámka 
Poskytnutie účelového grantu  221 (223)  357  312001  ROPO a obce   
Poskytnutie prostriedkov zo štátneho fondu  221  357  
Zúčtovanie do výnosov  357  693     
Text účtovného prípadu MD D RK Oprávnenie poznámka 
Poskytnutie prostriedkov pre účely združenia (obci, ktorá je sídlom)  221  396  312007  Výlučne v obci  Vnútorné zúčtovanie sa použije vždy v prípade obce, ktoré je sídlom združenia. Predpis znie na sumu pohľadávky súvzťažne s účtom 39x.  
Dotácia prijatá od inej obce - účel verejnoprospešnej akcie  221  359  

Z rozpočtu vyššieho územného celku

Text účtovného prípadu MD D RK Oprávnenie poznámka 
Dotácia od samosprávneho kraja na rozvoj  221  359  312008  Výlučne v obci   
Transfer s určeným zameraním v zmluve  221  359  312011  ROPO a obce   
Text účtovného prípadu MD D RK Oprávnenie poznámka 
Príjem bežného transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy  221  357  312012  Výlučne v obci   
Zúčtovanie transferu  357  693  

Transfery v rámci verejnej správy

Text účtovného prípadu MD D RK Oprávnenie poznámka 
Príjem kapitálového transferu zo štátneho rozpočtu  221 (223)  357  322001  ROPO a obce  Ak ide o kapitálový účelový príjem od zriaďovateľa, ten sa klasifikuje na 322005  
Zúčtovanie po použití prostriedkov do výnosov budúceho obdobia  357  384  
Zúčtovanie kapitálového transferu do výnosov  384  694  
Text účtovného prípadu MD D RK Oprávnenie poznámka 
Príjem kapitálového transferu zo štátneho fondu  221 (223)  357  322002  ROPO a obce  Ak by sa transfer prevádzal na mimorozpočtový účet, prevod na 221 z 223 sa neklasifikuje  
Zúčtovanie po použití prostriedkov do výnosov budúceho obdobia  357  384  
Zúčtovanie kapitálového transferu do výnosov  384  694  
Text účtovného prípadu MD D RK Oprávnenie poznámka 
Príjem kapitálového transferu od iného subjektu verejnej správy  221 (223)  359  322008  ROPO a obce  V RO presun na mimorozpočtový účet, ak nie sú použité prostriedky po ich prijatí, prípadne neprijaté na mimorozpočtový účet. Prevod na mimorozpočtový účet sa neklasifikuje v rozpočtovej organizácii  
Príjem transferu na rekonštrukciu materskej školy z rozpočtu vyššieho územného celku  221 (223)  359  322006  
Zúčtovanie po použití prostriedkov do výnosov budúceho obdobia  359  384   
Zúčtovanie kapitálového transferu do výnosov  384  694  
Text účtovného prípadu MD D RK Oprávnenie poznámka 
Príjem transferu zo štrukturálneho fondu prostredníctvom štátneho rozpočtu  221  357  341  ROPO a obce   
Zúčtovanie do výnosov  357  693  

Ekonomická klasifikácia výdavkov

Text účtovného prípadu MD D RK Oprávnenie poznámka 
Predpis mzdových nákladov  521  331  610  ROPO a obce   
Skutočný prevod na osobné účty zamestnancov  221  331  
Refundácia za vlastných zamestnancov  521  379     
Preddavky na mzdy  331  221 (211)    Nerozpočtujú sa  
Text účtovného prípadu MD D RK Oprávnenie poznámka 
Predpis nákladov na odmeny  521  331  614  ROPO a obce  Povinnosť písomného podkladu k odmenám  
Zúčtovanie odmien, ktoré budú uhradené v nasledujúcom období  521  383  
Text účtovného prípadu MD D RK Oprávnenie poznámka 
Doplatok k platu v zmysle osobitných predpisov  527  331  616  ROPO a obce   
Doplatenie do minimálnej mzdy  521  331  
Text účtovného prípadu MD D RK Oprávnenie poznámka 
Zrážky na doplnkové dôchodkové poistenie  331  336  627  ROPO a obce   
Skutočná úhrada  336  221  
Text účtovného prípadu MD D RK Oprávnenie poznámka 
Predpis poistného – zamestnávatelia  524  336  621-625  ROPO a obce   
Predpis poistného zamestnanci  331  336  
Text účtovného prípadu MD D RK Oprávnenie poznámka 
Poistné (invalidné, rezervný fond a podobne)  331  336  625004  ROPO a obce   
Poistenie v zmysle osobitného predpisu  524  336  625003  
Skutočná úhrada  336  221  
Text účtovného prípadu MD D RK Oprávnenie poznámka 
Cestovné náhrady zamestnancom  335  221  631001  ROPO a obce   
Vyúčtovanie inou obcou na vlastných zamestnancov  512  379  
Účtovanie skutočných náhrad na základe príkazu  512  333     
Zúčtovanie so zamestnancom  333  335     
Text účtovného prípadu MD D RK Oprávnenie poznámka 
Cestovné náhrady v zmysle osobitného predpisu  512  333  631002  ROPO a obce   
Zúčtovanie so zamestnancom  333  335  
Doplatok zamestnancovi  335  211  
Text účtovného prípadu MD D RK Oprávnenie poznámka 
Úhrada nákladov na základe faktúry  502  321  632001  ROPO a obce   
Úhrada v hotovosti  321  211  
Text účtovného prípadu MD D RK Oprávnenie poznámka 
Úhrada nákladov na základe faktúry  502  321  632002  ROPO a obce   
Skutočná úhrada  321  221  
Text účtovného prípadu MD D RK Oprávnenie poznámka 
Predpis nákladov  518  321  632003  ROPO a obce   
Skutočná úhrada  321  221  
Text účtovného prípadu MD D RK Oprávnenie poznámka 
Predpis nákladov  518  321  632004  ROPO a obce   
Skutočná úhrada  321  221 (211)  
Text účtovného prípadu MD D RK Oprávnenie poznámka 
Obstaranie nábytku  042  321  633001  ROPO a obce   
Náklady spojené s obstaraním (dovoz, montáž)  042  321  
Skutočná úhrada  321  221   
Text účtovného prípadu MD D RK Oprávnenie poznámka 
Predpis faktúry na základe zmluvy  518  321  633002  ROPO a obce   
Skutočná úhrada  321  221  
Text účtovného prípadu MD D RK Oprávnenie poznámka 
Úhrada nákladov  518  321  633013  ROPO a obce   
Dochádzkový systém organizácie  518  321  633004  
Obstaranie materiálu  111  321  633006    
Nákup potravín  111  221 (321)    Nezávisle na spôsobe úhrady sa klasifikuje výdavok na 633011  
Obstaranie publikácií – školenie  518  321  637001   
Obstaranie softvéru  041  321  633013  
Reprezentačné náklady  513  221 (211)   V zmysle vlastných zásad podľa zákona č. 523/2004 Z. z. 
Prístup k internetu  518  321  632004   
Text účtovného prípadu MD D RK Oprávnenie poznámka 
Údržba dopravného automobilu  518  321  634002  ROPO a obce   
Nákup známok  321  211  634005  
Poplatok spojený s evidenciou dopravného automobilu  518  3xx  
Poistenie automobilu  518  321  634003  
Oprava mostov/značenia/zastávky  321  211 (221)  635006    
Údržba detského ihriska  518  321  635200    
Text účtovného prípadu MD D RK Oprávnenie poznámka 
Údržba  518  211  634002  ROPO a obce   
Zabezpečenie opravy strojov  518  321  
Vyčistenie pracovného odevu  321  221  635007  
Náklady spojené s upratovaním  518  221  635200    
Text účtovného prípadu MD D RK Oprávnenie poznámka 
Nájomné za budovu  518  321  636001  ROPO a obce   
Zapožičanie materiálu  518  221  636003  Spolu s účtovaním úbytku materiálu  
Leasing majetku - automobilu  042  474  636004  Výlučne obce   
Splátky leasingu  474  221  636005  
Zapožičanie počítačovej siete  518  221  636008  ROPO a obce   
Text účtovného prípadu MD D RK Oprávnenie poznámka 
Školenie  3xx (518)  221  637001  ROPO a obce  Náklady na školenie sa nikdy časovo nerozlišujú  
Propagácia  518 (513)  211  637036    
Čistenie  518  211  637004  
Spracovanie súťažných podkladov  379 (518)  221  637002    
Zakúpenie vecného daru  518  211  637002   Daná klasifikácia súvisí so športovými podujatiami, kultúrnou činnosťou, vrátane mládežníckych podujatí  
Preddavok poskytnutý dodávateľovi  321 (3xx)  221  637030  Nerozpočtujú sa  
Koncesionárske poplatky  538  221  637035   
Projektové práce  518  221  637005  
Odmena skladníkovi za civilnú ochranu v zmysle prijatej faktúry  518  321  637005    
Odvod za porušenie finančnej disciplíny  538  221  637012    
Poplatok za vedenie bežného účtu  568  221  637012    
Poplatok za vedenie mimorozpočtového osobitného účtu rozpočtovej organizácie  568  221  637012  RO   
Právne služby  518  321  637004   
Prídel do sociálneho fondu  261  221  637016  Súvzťažné účtovanie na účet sociálneho fondu  
Čerpanie sociálneho fondu (na stravné prostredníctvom stravných lístkov)  472  213  637016  Ak organizácia vedie prostriedky sociálneho fondu na osobitnom účte  
Odvod neoprávnenej časti transferu zo štrukturálneho fondu Únie  35x  221  637038    
Text účtovného prípadu MD D RK Oprávnenie poznámka 
Transfer rozpočtovej organizácii od zriaďovateľa  584  221  641006  Výlučne obec  Príspevkovej organizácii sa transferujú prostriedky prostredníctvom RO účtuje ako 641001 221/354  
Poskytnutie transferu pre rozpočtovú organizáciu z prostriedkov štátneho rozpočtu  357  221  641006   
Bežný transfer dopravnému podniku (v meste)  35x  221  641015   V zmysle novely opatrenia MF SR č. MF/010175/2004-42  
Prostriedky v rámci združenia obcí  395  221  641009    
Poskytnutý transfer inému subjektu vo verejnej správe (napríklad na úhradu mimoriadnych nákladov)  359  221  641012  
Obec, ktorá je sídlom združenia obcí -zúčtovanie  396  693  641009  
Transfer inej obci z prostriedkov štátneho rozpočtu  359  221  
Text účtovného prípadu MD D RK Oprávnenie poznámka 
Dotácia poskytnutá právnickej osobe  372  221  642002  Výlučne obec   
Zúčtovanie poskytnutej dotácie  586  372  
Odstupné zamestnancovi  331  221  642012  ROPO a obce  
Úhrada členského  518  221  642006  
Peňažný príspevok pre novonarodené dieťa  379 (372)  211  642014  Výlučne v obci  

Text účtovného prípadu MD D RK Oprávnenie poznámka 
Dotácia poskytnutá živnostníkovi na určený účel v zmysle nariadenia obce  372  221  644003  Výlučne obec  Výlučne v obci  
Finančná výpomoc organizácii v zakladateľskej pôsobnosti  274  221  644001  Obec výpomoc eviduje v analytickom členení podľa jednotlivých subjektov, ak sa nevedie analytická evidencia.  
Návratná výpomoc z rozpočtu  275  221  644002  Výlučne v obci  
Dotácia neziskovej organizácii  372  221   


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: